• Vanaf 50 euro gratis verzonden (NL)

 • Voor 14u besteld, dezelfde dag nog verzonden

 • Persoonlijk en professioneel advies

 • De natuurlijke speciaalzaak voor hond en kat

logo
 • Vanaf 50 euro gratis verzonden (NL)

Privacy

Via Natura hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-5-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Via Natura houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Via Natura zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Persoonsgegevens van klanten worden door Via Natura verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het verwerken van uw bestelling en betaling;
 • Communicatie over uw bestelling;
 • Het verbeteren / optimaliseren van onze dienstverlening.
 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht of dienst die Via Natura biedt;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Via Natura de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Factuuradres;
 • Leveringsadres;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Betalingsgeschiedenis;
Uw persoonsgegevens worden door Via Natura opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
 • Gedurende de looptijd dat u klant bij ons bent en daarna alleen in de financiële administratie (ter verplichting door de Belastingdienst) voor maximaal 7 jaar.
Uw account gegevens op onze website zijn versleuteld met een wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij u bekend. De gegevens in uw account worden versleuteld opgeslagen bij ons en alleen toegankelijk door bevoegde medewerkers van Via Natura. Dit account blijft bewaard tot u het zelf verwijderd of ons hiertoe opdracht geeft.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Via Natura verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, actie en aanbiedingen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving voor de nieuwsbrief via de website www.via-natura.nl
 • Via het formulier ‘Aanmelden Via Natura Loyalty Card’;
Voor de bovenstaande doelstelling kan Via Natura de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Via Natura opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Echter zullen wij nooit uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen voor commerciële doelstellingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het beheer van onze kassa software (Valk Software);
 • Het beheer van onze website onderhoud en hosting (H1 OneStop webshop);
 • Het beheer van onze interne server (Matrix);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Bobest);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven (Mailchimp);
 • Het verzorgen van het betalingsverkeer (Sisow, Paypal en de Rabobank);
 • Het verzorgen van de pakketverzendingen (MyParcel, PostNL);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Via Natura bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Via Natura van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevensU heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.KlachtenMocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.VragenAls u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!ContactgegevensVia Natura, gespecialiseerd in hond en kat b.v.Dorpstraat 407361 AV BeekbergenTel: +31 (0) 55 8430743info@via-natura.nl 

 CookiesEen cookie is een klein tekstbestand dat door de website die je bezoekt, geplaatst wordt op jouw computer of andere apparaten zoals een mobiele telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het aantal bezoekers van de website. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Je kunt cookies via de instellingen van je browser uitschakelen of verwijderen.

Veilig betalenNiemand mag een dief van jouw portemonnee zijn. Daarom maken we gebruik van een beveiligde internetbeveiliging zodra je begint met het afrekenen van je bestelling. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "groene slotje" in je browser.

Vragen?Heb je nog vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op. Via Natura, gespecialiseerd in hond en katDorpstraat 407361 AV  Beekbergen 055 - 843 0743info@via-natura.nl